خدمات کلینیک مشاوره انتخاب نو

خدمات تخصصی روانشناسی

این خدمات تخصصی روان شناسی شامل : 
ارزیابی اولیه مراجع با استفاده از تست های تشخیصی ، بررسی جسمانی و سوابق پزشکی دارویی و آزمایشات ، مصاحبه و گزارش فردی و بالینی مراجع ، در مسیر درمان نیز آزمون هایی برای یافتن مشکلات شناختی ، حسی -حرکتی و ادراکی به عمل خواهد آمد . تا مطابق آن درمان های لازم ارائه شود .
همچنین اجرای آزمون های شخصیت ، هوش و استعداد ، آزمون های اضطراب ، افسردگی و وسواس ، آزمون های ویژه قبل از ازدواج ، آزمون های سنجش مهارت ها و توانمندی های شغلی و تحصیلی