درباره کلینیک روان شناسی انتخاب نو

مدیریت مرکز مشاوره

کلینیک روانشناسی و مشاوره انتخاب نو
توسط خانم دکتر نسرین باقری و آقای دکتر محمدرضا تابع جماعت مدیریت می شود.