دکتر محمد عسگری

دکتر محمد عسگری

               

مشخصات فردی :

نام:محمد
نام خانوادگی: عسگری  

نگاهی به سوابق تحصیلی :

دکترای تخصصی:روانشناسی تربیتی از دانشگاه علامه طباطبایی
کارشناسی ارشد:روانسنجی از دانشگاه علامه طباطبایی
کارشناسی:روانشناسی بالینی از دانشگاه شهیدچمران-اهواز
 

 زمینه های تخصص :

مشاوره تحصیلی(مشاوره کنکور،برنامه ریزی تحصیلی ، انتخاب رشته . برنامه ریزی درسی و روش های مطالعه ، خدمات تخصصی مشاوره و راهنمایی ، مشاوره تخصصی خانواده درمانی ، مشاوره فردی)
 

گزیده ای از سوابق اجرایی :

عضو هیآت علمی (رسمی قطعی)دانشگاه علامه طباطبایی و همدان و ملایر ،دانشیار گروه سنجش و اندازه گیری ،خدمات تخصصی مشاوره و راهنمایی ، مدیر گروه روانشناسی دانشگاه ملایر ، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ملایر ، رئیس دانشگاه پیام نور ملایر ، مدیر گروه علوم تربیتی ، رئیس مرکز مشاوره استان همدان، دبیرو مدرس تربیت معلم
عضو انجمن روانشناسی ایران
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
عضو شورای تحقیقات دانشگاه پیام نور منطقه ی 6 
عضو شورای تحقیقات دانشگاه بوعلی سینا
عضو شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان همدان 
 

گزیده ای از فعالیتهای علمی و پژوهشی :

 
عسگری، محمد.) 6731 (. مقایسة دختران و پسران دبیرستانی شهرستان ملایر در ویژگی منبع کنترل، فصلنامة همدان، سال چهارم، شمارة 67 و 61
عسگری، محمد.) 6731 (. بررسی علل اضطراب امتحان در دانشجویان دانشگاه بوعلی، مجله پژوهش علوم- 600 676 . انسانی، سال اول، شماره 6و 0
 هنجاریابی پرسشنامة شخصیتی نوجوانان آیزنک برای دانش آموزان دورة متوسطة استان همدان ) طرح
پژوهشی (.
 بررسی نگرش و راههای جذب دانش آموزان دوره راهنمایی و متوسطة استان همدان نسبت به طرح
اقامة نماز)طرح پژوهشی(.
 بررسی علل اضطراب امتحان در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان )طرح پژوهشی(.
 ارزیابی و اعتبار بخشی فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی، و اداری مالی دانشگاه
 

گزیده ای از کارگاه ها و دوره های آموزشی گذرانده شده :

کارگاه تخصصی هدایت مسیر تحصیلی شغلی
کارگاه دوره عمومی نوروفیربک عمومی
کارگاه دوره نوروفیربک تخصصی