مشاوره های رفتاری سلامت و پیشگیرانه
زوج درمانی ، خانواده درمانی 
اجرا،نمره گذاری و تفسیر آزمونها">

مشاوران

دکتر اسحق رحيميان بوگر

دکتر اسحق رحيميان بوگر

مشخصات فردی :

نام : اسحق 

نام خانوادگی : رحيميان بوگر

نگاهی به سوابق تحصیلی :

دکترای تخصصی(PHD): روان شناسی سلامت،دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد: روان شناسی بالینی،دانشگاه علوم پزشکی تهران،انستیتو روانپزشکی تهران
کارشناسی ارشد: روان شناسی عمومی ، دانشگاه اصفهان
کارشناسی: روان شناسی ، دانشگاه اصفهان 

زمینه های تخصص :

رواندرمانی بیماری های مزمن ، چاقی ، ترک سیگار و مصرف مواد
مشاوره های رفتاری سلامت و پیشگیرانه
زوج درمانی ، خانواده درمانی 
اجرا،نمره گذاری و تفسیر آزمونهای شخصیت عینی و فرافکن

گزیده ای از سوابق اجرایی و عضویت  :

بیش از 107 مقاله علمی – پژوهشی به زبان فارسی و (ISC).
بیش از 31 مقاله علمی – پژوهشی به زبان انگلیسی و (ISI).
بیش از 17 مقاله علمی – ترویج در کنفرانسها، همایش های علمی داخلی- ملی و بین المللی.
بیش از 7 داوری مقاله علمی- پژوهشی دارای امتیاز از کمیسیون نشریات وزارت بهداشت درمان،آموزش پزشکی و کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات فناوری
استاد راهنمای (دکترای تخصصی ) حداقل 30 دانشجو
استاد مشاور (دکترای تخصصی ) حداقل 16 دانشجو
استاد راهنمای (کارشناسی ارشد) حداقل 60 پایان نامه
استاد مشاور(کارشناسی ارشد) حداقل 40 پایان نامه

گزیده ای از فعالیت های علمی و پژوهشی :

1.مدرس و ناظر باليني- آموزشي کارگاه های ،تخصصي رواندرماني روانیويشي با رويکردهای روابط موضوعي، روانشناسي خود و رويکرد پويشي کوتاه مدت .
2. مدرس ناظر باليني- آموزشي کارگاه های تخصصي مصاحبه، ،تشخيص و درمان باليني.
3. مدرس کارگاه های آزمون های فرافکن در تشخيص وآسيب شناسي رواني با محوريت آزمون رورشاخ، آزمون هایTAT و CAT و نقاشي های فرافکن.
4. مدرس ناظر باليني- آموزشي کارگاه های آزمون های عيني درتشخيص و آسيب شناسي رواني با محوريت آزمون باليني چندمحوری ميلون MCMI-III و آزمون های چندوجهي مينه سوتا   MMPIو مصاحبه های ساختاريافته تشخيصي.
 5. مدرس ناظر باليني- آموزشي کارگاه های آزمون های شناختي و سايکونورولوژيک درتشخيص و آسيب شناسي رواني با محوريت آزمون های وکسلر، آزمون های عصب روانشناختي هالستيد-ريتان، لوريا-نبراسک  و ديان- وودکاک.
6. مدرس کارگاه آموزشي "پيشگيری اوليه از اعتياد مقدماتي" ويژه کارشناسان معرفي شده از سوی شورای هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان سمنان و برگزار شده در مرکز مشاوره دانشگاه سمنان .
7. مدرس کارگاه آموزشی " تقویت دانش،مهارت ورزی و تجربه در تشخیص و روان درمانی" برگزار شده در استان تهران ،مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره انتخاب نو.
8. مدرس کارگاه آموزشی " نشست تحلیل روانشناختی آثار مولانا" برگزار شده در استان تهران ،مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره انتخاب نو.
9. مدرس کارگاه آموزشی " ذهن آگاهی و تکنیک تجربه هیجانی اصلاحی" برگزار شده در استان تهران ،مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره انتخاب نو