مقالات آموزشی مرکز مشاوره

مشاوره روانشناسی

مهم ترین و موثرترین دوره دوران کودکی است و در این دوره مراقبت جسمانی فقط مهم نیست بلکه مشاوره روانشناسی لازمه آن است در دوران کودکی شخصیت هر فرد ساخته میشود که میتوان با مشاوره روانشناسی آن را خیلی خوب بسازد با مشاوره روانشناسی هر فرد میتوان خوب راه موثری را پیدا کرد .