مقالات آموزشی مرکز مشاوره

مرکز مشاوره روانشناسی خانواده و ازدواج در بهبود روابط خانواده و زوجین مشاوره تخصصی روانشناسی به آن ها می دهد.

  

مرکز مشاوره روانشناسی خانواده و ازدواج در بهبود روابط خانواده و زوجین مشاوره تخصصی روانشناسی به آن ها می دهد.

 

خانواده بنیان اصلی جوامع می باشد بنابراینروانشناسی خانواده و ازدواج بر تغییر تعاملات بین اعضای خانواده و زوجین متمرکز است. در مرکز مشاوره روانشناسی و ازدواج انتخاب نو تلاش می شود کارکرد تک تک اعضای خانواده بهبود یابد.
کاربرد مشاوره خانواده
 مشاوره خانواده و مشاوره ازدواج در مرکز روانشناسی و مشاوره ایجاد تغییرات در کارکرد ارتباطی است. مشاور روانشناسراهبردهای خاص برای تغییر رفتار اعضای خانواده و زوجین ارائه می دهد.روانشناس خانواده در کلینیک روانکاوی در اثر بخشی مشکلاتی مانند ناسازگاری زناشویی نقش دارد. مشاوره ازدواج و مشاوره خانواده توسط بهترین روانشناس در طیف مهمی از اختلالات و مشکلات بالینی شایع کودکان و نوجوانان و بزرگسالان موثر است
 

مرکز مشاوره روانشناسی خانواده و ازدواج در بهبود روابط خانواده و زوجین مشاوره تخصصی روانشناسی به آن ها می دهد.

 

هدف از مشاوره خانواده و مشاوره ازدواج
مشاوره خانواده و زوج درمانی چندین هدف دارد که در طول درمان و مشاوره در مرکز مشاوره روانشناسی توسط مشاور خوب این اهداف دنبال می شوند و در بهبود روابط زوجین و خانواده موثر است .
هدف هایی که توسط روانشناس خانواده و روانشناس ازدواج در کلینیک مشاوره روانشناسی مطرح کرده اند عبارت اند از :
حل تعارضات و اضطراب در روابط زوجین
افزایش درک اعضای خانواده از نیاز های روحی یکدیگر
ایجاد روابط با نقش های مناسب برای زوجین
تقویت مدارا کردن اعضای خانواده در هنگام مواجه شدن با مشکل و ...
هدف نهایی مشاوره خانواده توسط دکتر روانشناس در مرکز مشاوره و روانشناسی کمک به افراد برای داشتن روابط صحیح اعضای خانواده و زوجین است و این ارتباط مستقیمی با سلامت و بهداشت روانی جامعه خواهد داشت زیرا که روابط در خانواده و سلامت روانی خانواده در بهداشت روانی و داشتن روابط موثر در جامعه نقش اساسی دارد.
نویسنده : پریا موسوی