مقالات آموزشی مرکز مشاوره

روانشناسی سالمندان

دکتر روانشناسی میگونند در مسئله با سالمندان به گونه ای هستش که خیلی دقت به سزایی باید داشته باش چون آن ها خود را ناتوان میبینن به همین دلیل دکترهای روانشناسیدر برخورد با آنها و گوش دادن به حرفشان میتوان بسیار تاثیر به سزایی در روند بهبود آنها گذاشت دکتر روانشناسی میگویند وقتی به طور طبیعی سن بالا میرود آنها بهانه گیر میشوند مثل بچه ها. به هر دلیلی میخواهند خودشان را نشان بدهند و اگر ما دقت نداشته باشیم بر رفتارهایمان با آنها تاثیر منفی روی آنها میگذارد و باعث میشود آنها بیشتر گوشه گیر و ساکت تر بشوند دکترهای روانشناسیمیگویند که وقتی دوره میان سالی شروع میشود فکر میکنند که دیگر هیچ کس رو در کناره خود ندارند و به شکل های مختلف اعتراضهایشان را بروز میدهند.