مقالات آموزشی مرکز مشاوره

بهترین مرکز مشاوره در تهران

در مرکز مشاوره و کلینیک های مشاوره امروزه این حقیقت انکارناپذیر به اثبات رسیده است که کودکان در سنین پایین(طفولیت) فقط به توجه و مراقبت جسمانی نیاز ندارند، بلکه این توجه باید همه ابعاد وجودی آنها شامل رشد اجتماعی، عاطفی، شخصیتی و هوشی را دربر گیرد. کلینیک مشاوره می گویند نسبت به دوره نوجوانی اظهار نگرانی شده است علیرغم نظریات پراکنده و بعضا متعارفی که در زمینه نوجوانی مطرح گردیده است، وجود مفاهیم متشابهی نیز میان برخی از آنها به چشم می‌خورد که پیوند زدن تعدادی از نظریه‌ها را با یکدیگر ممکن می‌سازد. در بهترین مرکز مشاوره در تهران آنچه عمدتا در روانشناسی نوجوانیمورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، تغییرات مربوط به این دوران ، مسائل و مشکلات مربوط به این تغییرات و شیوه‌های تربیتی مربوط به این دوره است.