مقالات آموزشی مرکز مشاوره

در مرکز مشاوره متخصصین اینگونه تحلیل می کنند

در مرکز مشاوره متخصصین اینگونه تحلیل می کنند که اعتماد سازی و جلب اعتماد از ابتدایی ترین ابزار یک مربی و یک مبلغ و یک پدر و مادر فهیم و فرهیخته ای است که برای درک فرزند نوجوان و جوان خویش به کار می گیرند. در مرکز مشاوره، مشاوره ها اینگونه میگویند: در واقع، جلب اعتماد، پذیرش و مقبولیت فرد توسط مخاطب است. جوان و نوجوان باید ما را بپذیرند و تا زمانی که ما را به دیده قبول ننگرند و احساس نکنند که ما آن ها را درک می کنیم، چیزی از ما نمی پذیرند. در مرکز مشاوره، مشاوران اینگونه وصف می کنند: فاصله زدایی و تفاوت زدایی، از دیگر مکانیسم های روان شناختی برخورد با نوجوانان و جوانان است. فاصله زدایی به معنی زدودن و کاستن فاصله ها و احساس همدلی و هم احساس شدن با مخاطب و القای قرابت و شباهت خود با مخاطب است. در حقیقت با این کار، جوان و نوجوان احساس می کند نه تنها بین او، طرف مقابل هیچ فاصله و شکاف طبقاتی وجود ندارد که رابطه ای کاملا صمیمی و همدلانه وجود دارد. در کلینیک مشاوره اینگونه توضیح می دهند که: ذهنیت شناسی مخاطب نیز از دیگر مکانیسم های روان شناختی برخورد با کودکان و نوجوانان است. ذهنیت شناسی به این معناست که بدانیم مخاطب چگونه می اندیشد، به چه می اندیشد و مشکل اصلی او چیست و درباره ما چگونه می اندیشد. ذهنیت شناسی، در واقع داشتن هنر مخاطب شناسی است و این که در ذهن مخاطب نوجوان و جوان چه می گذرد.