مقالات آموزشی مرکز مشاوره

نوجوان، رفتارهای کودکانه را بتدریج از دست می دهد

در کلینیک مشاوره، مشاوران اینگونه توصیف میکنند که در دوره نوجوانی به دلیل افزایش سطح آگاهی، شناخت و رشد تفکر نوجوان می تواند به طور انتزاعی فکر کند و استدلال داشته باشد و باورها و ارزشهای موجود در خانواده و جامعه را با استفاده از توان جدید خود، بازسازی نماید. مرکز مشاوره برای آگاهی بیشتر می گوید: نوجوان، رفتارهای کودکانه را بتدریج از دست می دهد، خواهان استقلال است، نوجوانی، دوره نوسان بین عواطف است، در مرکز مشاوره نوجوانی را اینگونه توصیف می کنند که: جوانی، دوره نوسان رفتاری نیز هست، با توجه به ویژگیهای خاص نوجوانی، این دوران با مشکلات خاص خود نیز مواجه است. فراهم نبودن شرائط تربیتی مناسب، عدم آشنائی اولیا و مربیان با نیازها و ویژگیهای نوجوان علل اساسی بوجود آمدن مشکلات دوران نوجوانی هستند. مرکز مشاوره اینگونه توصیه می کند که: شناخت این مشکلات شاید بعد از شناخت ویژگیها و نیازهای مرحله نوجوانی اولین گام موثر در کمک به نوجوان برای داشتن یک مرحله رشدی سالم می‌باشد. مسایلی عمده ای را كه در دوره نوجوانی مطرح میشود اول مسایل رشد اجتماعی و عاطفی شخصیت، دوم رشد جسمی، تغییرات فیزیولوژیک و در قسمت سوم یادگیری و مسایل فکری و هوشی است. در کلینیک مشاوره، مشاوران اینگونه می گویند که: مهمترین مشکلات دوره نوجوانی و جوانی بحران هویت، انحرافات اجتماعی، انحرافات، اختلالات عاطفی( افسردگی)، پرخاشگری، بزهکاری، اعتیاد، خودکشی، مشکلات تحصیلی، مشکلات خانوادگی، مشکلات شغلی است.