مقالات آموزشی مرکز مشاوره

همرنگی با جماعت از دیدگاه مرکز مشاوره

به تغییر در عقاید یا رفتار فرد که سبب فشار خیا لی یا واقعی که از سوی شخص دیگر میرسد را همرنگی با جماعت میگویند.معمولا به ناهمرنگی هایی که باعث خلاف نظرات جمعی و گروهی باشد موجب بی احترامی و اختلاف میشود.افراد نا همرنگ در دید مورخان میمانند و تحسین میشوند و در ادبیات و همچنین فیلم ها به صورت نماد در می آیند.نا همرنگی اگر در اخر صحبت های گروهی بیان شود از دید مرکز مشاوره و دکتر روانشناس بیشتر باعث طرد شدن شخص نسبت به گروه میشود.


به طرز تفکری که بر حسب برسی واقعیت ها و توافق گروهی به طرز واقع بینایه را گروه اندیشی میگویند
اهداف مهم مردم برای همرنگی:
  • داشتن روابط عمومی خوب و دوستانه و داشتن انتظار متقابل 
  • داشتن رفتار و اعمال نیک و خوب
بسیاری از مردم که از اعتماد به نفص کمی برخوردارند احساس میکنند همرنگیشان کمتر از دیگران است 
 دکتر روانشناس مواردی را که باعث افزایش همرنگی در افراد می شود را نام برده :
  • مهم بودن نظر اکثریت در گروه های اجتماعی.
  • نوع گفتار و رفتار و تعامل شخص.
  • ترکیب و هماهنگی افراد گروه.
به اجبار شخص از اتحاد اولیه خود که باعث فشار گروهی میشود کاهش همرنگی میگویند.
فردی که در گروه ثابت قدم و دارای استحکام بالایی است خیلی راحت میتواند باعث ایجاد نا همرنگی و اختلاف شود و تخلف برای او راحت تر است.
مرکز مشاوره با استفاده از تیم خود که شامل دکتر روانشناس، از جمله دکتر تابع جماعت میباشد نظر خود را راجب نفوذ اجتماعی اطلاعاتی میگوید:
نفوذ افرادی که فردی را وادار به همرنگی میکند نفوذ اجتماعی میگوید.زیرا ان شخص مجموع ان افراد را یک منبع اطلاعات میداند
و باعث هدایت شدن رفتار فرد به سمت گروه میشود. و یکی از دلایل همرنگی فرد این است که تفسیر اعضاء را  نسبت به خود بهتر میداند.

همرنگی با جماعت از دیدگاه مرکز مشاوره

پاسخ های افراد به نفوذ های اجتماعی:

  • تابعیت 
  • همانندسازی
  • درونی کردن
مرکز مشاوره انتخاب نو در مورد همانند سازی توضیحاتی ذکر کرده:
به پاسخ ناشی از نفوذ اجتماعی میباشد که باعث آرزوی فرد برای همانندسازی خود با فرد نفوذ کننده است.
 
برای اطلاعات بیشتر مارا در اینستاگرام مرکز مشاوره انتخاب نو دنبال کنید