مقالات آموزشی مرکز مشاوره

گفته مرکز مشاوره در مورد اضطراب و اعتیاد

اضطراب و درمان آن در مرکز مشاوره

طبق نظریه تحلیل روانی دلیل بوجود آمدن تمام بیماری های روانی اضطراب میباشد. پزشک روانشناس  برای اضطراب نام درد روانی را انتخاب کرده.بدین صورت که اگر مریضی بگیرید نشانه هایی نظیر تب در شما ظاهر میشود و به همین صورت در مورد بیماری های روانی و عصبی هم میتوان گفت که اگر شما مشکل روانی و یا عصبی داشته باشید در شما بصورت اضطراب ظاهر مسیشود.مرکز مشاوره و یا کلینیک روانشناسی اضطراب را دلیل بسیاری از بیماری های روانی میدانند.احساس اضطراب شدید زمانی رخ میدهد که فرد یا شخصی درگیر مساله خاصی شود که از لحاظ روانی تعادل خود را از دست بدهد.
 

مرکز مشاوره اضطراب را به سه دسته تقسیم مسکند:

1.واقعی:

اگر فرد یا شخص با تهدید های بیرونی مواجه شود اضطراب واقعی را تجربه میکند; مانند خطرات جانبی .

2.نوروتیک:

اضطراب نوروتیک آن است که فرد دچار اختلال رفتاری شود مانند دوران بلوغ که موجب رفتار های ناهجار شود که موجب تنبیه فرد شود.

3.اخلاقی:

اگر فردی رفتاری مخالف وجدان و ارزش های فرهنگی انجام دهد موجب اضطراب اخلاقی میشود.

گفته مرکز مشاوره در مورد اضطراب و اعتیاد

 کلینیک روانشناسی انتخاب نو توضیحات علمی در مورد اعتیاد ارائه میدهد:

به وابستگی فرد به ماده ای هم از لحاظ روانی و هم از لحاظ جسمانی را اعتیاد میگویند.اعتیاد افراد فقط به مواد مخدر نیست.اعتیاد در زمینه های مختلف میتواند روی فرد تاثیر گذار باشد.اما مرکز مشاوره توضیحات خود را در زمینه مواد مخدر اعمال میکندافرادی که مواد مخدر مصرف میکنند به آن موادی که مصرف میکنند احتیاج غیر قابل باوری دارند.و به اجبار باید آن را مصرف کنند.آنها در مقابل ترک آن  ماده بسیار ضعیف شده و بسیار در برابر ترک آن ماده ناتوانند.و رفته رفته بدن خاستار مواد بیشتری از آن فرد میشود.
 

کلینیک مشاوره وابستگی ناشی از اعتیاد را به دو دسته زیر تقسیم میکند:

1.جسمانی:

از لحظه ی وارد شدن مواد به بدن تاثیر شیمیایی خیلی زیادی روی سلول ها دارد و اکثر سلول های بدن را نسبت به خود وابسته میسازد بطوری که در صورت قطع آن ماده انگار یکی از شرایط حیاطی سلول را از انها گرفته و موجب اختلالات و یا شرایط خیلی بد بر روی بدن شود.

2.روانی:

اگر فردی از لحاظ عاطفی به ماده ای عادت و یا وابستگی پیدا کند به آن وابستگی روانی میگویند.این وابستگی بطوری است که فرد معتاد باید در زمان و وقت معیینی که باید آن ماده به او برسد به هر نحوی حتی شرایط خطرناک آن ماده را باید فراهم کند.

گفته مرکز مشاوره در مورد اضطراب و اعتیاد