مقالات آموزشی مرکز مشاوره

علوم روانشناسی در مرکز مشاوره

درباره روانشناسی در مرکز مشاوره

علم روانشناسی:

تعاریف و تحلیل های زیادی برای روانشناسی و مشاوره بدست آمده که چند مورد آنها نظیر:علم ذهن ، علم حیاط ، علم حیات ذهنی و علم رفتار ارائه گردیده.چند دهه ی اخیر علم مشاوره به طرف مطالعه ی علمی بر قراری ارتباط با موجود زنده میباشد و یا ارتباط روانشناسی با علومی مثل جامعه شناسی و علوم زیستی قابل ذکر است.

بیماری روانی

نظرات و تعریف های مرکز مشاوره اینگونه میباشد:فردی  که توانایی سازگاری با محیط های خانواده، همکاران ، اجتماع و ... داشته باشد.از دید بهداشت روان فردی سالم و بدون هیچ گونه از بیماری های روانی میباشد.که در جامعه و و دنیای بیرون به خوبی ارتباط برقرار کرده و و دارای تعادل روانی است که باعث میشود در مقابل مشکلات و سختی ها از خود مقاومت نشان میدهد. کسانی که توانایی این فرد را دارا نباشند برخورد آنها با محیط های اجتماع و ... غیر قابل انتظار است که از نظر دکتر روانپزشک بیمار روانی محسوب میشود.

 علوم انسانی

بطور کلی به رفتار انسان به بعد های گروهی ، اجتماعی و فردی که قابل مطالعه و تحقیق است علوم انسانی میگویند. و سایر علوم مرتبط با تعریف مرکز مشاوره میتوان به روانشناسی ، جامعه شناسی ، و انسان شناسی اشاره کرد.
 

روان درمانی

به کمک اختلالات روانی بیمار با استفاده از دانسته ها و تدابیر روانشناسی که در دوران نقاهت بین بیمان و پزشک روان شناس ایجاد میشود روان درمانی میگویند.

مشاوره و روانشناسی

به پزشکی که در طب سازمان یافته جای دارد دکتر روانپزشک میگویند.پس دکتر روانپزشک دارای حرفه و قدرت در مقابل مریض خود میباشد.اشخاصی  دوره سه ساله آموزش خود را میگذرانند یک متخصص روانپزشک میشوند.