کارگاه های آموزشی مرکز مشاوره

کارگاه تخصصی طرحواره درمانی

برگزاری کارگاه طرحواره درمانی
مدرس دکتر حسن حمیدپور
در روزهای 29.30.31 تیر ماه 96
در کلینیک انتخاب نو
 
 
در این کارگاه سه روزه :
 1. مدل طرح واره درمانی
 2. سنجش
 3. فرمول بندی
 4. هدف گزینی
 5. آموزش
 6. طرح درمان
7.آموزش و اراِئه بیش از 40 تکنیک برای درمان
 
آموزش داده شد و با موفقیت به پایان رسید.

ثبت نام اینترنتی کارگاه