کارگاه های آموزشی مرکز مشاوره

حالی بهتر با مولانا

 
?بشکن سبو و کوزه ای میرآب جان‌ها

تا وا شود چو کاسه در پیش تو دهان‌ها

بر گیجگاه ما زن ای گیجی خردها

تا وارهد به گیجی این عقل ز امتحان‌ها

?دوره های حالی بهتر با مولانا?

همراه با استاد گرامی آقای دکتر شهریار شاهین دژی
کلاس های ترمیک هشت جلسه اییتگ های مطلب:،

آمار بازدید:7 555

دسته:کارگاه های آموزشی مرکز مشاوره