کارگاه گذشته درمانی

اینده ای که نکوست از حالش پیداست.
اما اینروزها انقدر با گذشته ام صمیمی شده ام که نه حالی برای رفتن دارم و نه آینده ای برای رسیدن.
معاشرت جایش را به اضطراب و ترس داده ، تنهایی سراسر وجودم را تصرف نموده.
خلاصه این شمع سوزان، چنان شعله ور است که پروانه فکر پیله را در سر دارد تا شوق پرواز و عشق.
آخر چه میشود؟؟
همیشه راهی وجود دارد برای عبور از راه های سخت..
 اگر کسی دره و صخره را برای رفتن انتخاب نکند
 
 
کارگاه گذشته درمانی
مدرس : دکتر جلال امینی
6 جلسه چهار ساعته
تاریخ برگزاری جلسه اول : جمعه 15 اردیبهشت ماه 
ساعت : 2 الی 6 عصر
مبلغ جهت نام نویسی : 300/000 تومانتگ های مطلب:،

آمار بازدید:6 352

دسته:کارگاه های آموزشی مرکز مشاوره / کارگاه های برگزار شده

ثبت نام اینترنتی کارگاه

کارگاه گذشته درمانی

اینده ای که نکوست از حالش پیداست.
اما اینروزها انقدر با گذشته ام صمیمی شده ام که نه حالی برای رفتن دارم و نه آینده ای برای رسیدن.
معاشرت جایش را به اضطراب و ترس داده ، تنهایی سراسر وجودم را تصرف نموده.
خلاصه این شمع سوزان، چنان شعله ور است که پروانه فکر پیله را در سر دارد تا شوق پرواز و عشق.
آخر چه میشود؟؟
همیشه راهی وجود دارد برای عبور از راه های سخت..
 اگر کسی دره و صخره را برای رفتن انتخاب نکند
 
 
کارگاه گذشته درمانی
مدرس : دکتر جلال امینی
6 جلسه چهار ساعته
تاریخ برگزاری جلسه اول : جمعه 15 اردیبهشت ماه 
ساعت : 2 الی 6 عصر
مبلغ جهت نام نویسی : 300/000 تومانتگ های مطلب:،

آمار بازدید:6 352

دسته:کارگاه های آموزشی مرکز مشاوره / کارگاه های برگزار شده