درباره کلینیک روان شناسی انتخاب نو

مدیریت مرکز مشاوره

کلینیک روانشناسی و مشاوره انتخاب نو
توسط آقای دکتر محمدرضا تابع جماعت و خانم دکتر نسرین باقری مدیریت می شود.