پاداشهایک…">
روانشناسی فردی

روانشناسی فردی

دیر زمانی از اینکه مردم مشکلات روحی را می شناسند و اهمیت می دهند نمی گذرد . زمانی افراد مشکلات روحی خود را به خارج از خود نسبت می دادند و به دنبال قبول مسئوليت آن نبودند .

ادامه