مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاوره نوجوان

درمان انواع اختلالات کودکان و نوجوانان در مرکز مشاوره و روانشناسی کودک و نوجوان انتخاب نو؛ مانند:

اضطراب 

افسردگی

لکنت زبان 

مشکلات ارتباطی

ارتقا عملکرد یا درمان مشکلات رفتاری و هیجانی