مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

روانشناسی صنعتی و سازمانی

روانشناسی صنعتی و روانشناسی سازمانی هر دو به  مطالعه رفتار در تنظیمات سازمانی و کار و استفاده از روش ها، واقعیت ها و اصول روان شناسی در افراد و گروه هامی باشد. روانشناس صنعتی و سازمانی که متخصص در رفتار انسان در محل کار هستند. روانشناسان وابستگی متقابل افراد، سازمان ها و جامعه را تشخیص می دهند و تأثیر عوامل مانند افزایش تاثیرات دولتی، افزایش آگاهی مصرف کنندگان، کمبود مهارت و ماهیت در حال تغییر نیروی کار را تشخیص می دهند. روانشناس سازمانی به پاسخ دادن به مسائل و مشکلات مربوط به افراد در محل کار به عنوان مشاور  برای کسب و کار، صنعت ،دانشگاهی، جامعه و سازمان های بهداشتی و ... فعالیت می کند.

نمونه هایی از جمله تحقیق در مورد روش های اندازه گیری رفتاری، ارتباطات، انگیزه، تعامل اجتماعی و رهبری از فعالیت های روانشناسان صنعتی سازمانی است. روانشناس صنعتی و سازمانی به راه حل های علمی برای مشکلات انسان در محل کار تمرکز می کنند که عبارتند از:

استخدام و انتخاب: تجزیه و تحلیل مشاغل و کار، توسعه روند استخدام، توسعه روند های انتخاب، اعتبار سنجی و شناسایی پتانسیل مدیریت .

آموزش و توسعه: شناسایی نیازهای آموزشی و توسعه، تدوین و اجرای برنامه های آموزشی، مربیگری برای کارکنان، ارزیابی اثربخشی برنامه های آموزش و توسعه و برنامه ریزی حرفه ای.

اندازه گیری عملکرد: معیارهای توسعه، تعیین سود اقتصادی عملکرد و ارزیابی اثربخشی سازمانی.

سیستم های انگیزش و پاداش: برنامه های ایجاد انگیزش و پاداش مانند برنامه های تنظیم هدف یا طرح های پرداخت برای عملکرد، ایجاد، اجرا و ارزیابی.

توسعه سازمانی: تجزیه و تحلیل ساختار سازمانی و آب و هوا، به حداکثر رساندن رضایت و اثربخشی افراد و گروه های کاری.

کیفیت کار: شناسایی عوامل مرتبط با نگرش های شغلی، طراحی و اجرای برنامه هایی برای کاهش استرس و فشار کاری، ایجاد برنامه هایی جهت ارتقاء رفتار ایمن کار و پیشگیری از حوادث، بیماری ها و صدمات و طراحی برنامه هایی که باعث افزایش کار شود

ساختار کار و فاکتورهای انسانی: طراحی شغل و کار، بهینه سازی کارایی دستگاه شخصی و توسعه فن آوری های سیستم.