مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

بهترین مطب

اضطراب چه زمانی طبیعی و چه زمانی بیماری به حساب می آید؟

نشانه های جسمانی اضطراب می توانند بخشی از تجربه روزمره انسان باشند. اما گاهی اوقات این نشانه ها نسبت به مسئله ای جدی تر هشدار می دهند.