مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

بیزاری درمانی

معرفی اختلال فوبیا و روش های درمانی موثر بر آن چیست ؟

فوبیا به عنوان اختلالی معرفی می شود که فرد در هنگام رو به رو شدن با یک شی معین و یا موقعیت معین اضطراب شدیدی را تجربه می کند