مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

تلفنی

علل جنسی خیانت و طلاق چیست؟

سواد جنسی یعنی شناسایی ویژگی های جنسی زن و مرد و سطح نیاز آن در خود و جنس مقابل که اولویت اساسی در روند زناشویی محسوب می شود.