مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

تلفن مراکز روانشناسی تهران

نوبت روانشناس ازدواج و پرداختن به موضوع این که با ازدواجتان پز ندهید زیرا که ازدواج حتما خوشبختی نمی آورد.

ممکن است دختر و پسر به خاطر شرایط خانوادگی و بسیاری از مسائل دیگر سواد عاطفی نداشته باشند خیلی از انسان ها در ابراز عواطفشان عملکرد ضعیف دارند