مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

تلفن مراکز مشاوره تهران

درونگرایی و برون گرایی و تفاوت های آن ها به مناسبت روز جهانی درون گرایی:

انسان موجودی اجتماعی است و از این رو، زمانی که گروهی از مردم گرد هم می آیند در بین آن ها مجموعه ای از کارکرد ها  باورها، هنجارها و ارزش ها میانشان پدیدار می شود