مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

خانواده درمانگر تهرانی

تئوری الگوی عشق و معرفی هر کدام از این الگو ها

دکتر جان لی با تحقیق روی زوجین مختلف ، دریافت که می توان طرز تلقی و برخورد افراد در مورد ارتباط احساسی عاطفی با جنس مخالف را به 6 الگو تقسیم کرد