مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

رفع افسردگی

راه های درمان افسردگی بعد از شکست عشقی چیست ؟

عوامل شکست عشقی متفاوت است و می تواند به دلیل وارد شدن به رابطه عاشقانه با فردی اشتباه ، فرار از تنهایی و .... باشد که ممکن است این اتفاق قبل یا بعد از ازدواج باشد .