مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

روانشناسان بالینی ایران

تئوری الگوی عشق و معرفی هر کدام از این الگو ها

دکتر جان لی با تحقیق روی زوجین مختلف ، دریافت که می توان طرز تلقی و برخورد افراد در مورد ارتباط احساسی عاطفی با جنس مخالف را به 6 الگو تقسیم کرد


روانشناس بالینی

در مقالات سعی ما بر این است که بتوانیم از کتاب های مختلف و منابع مختلف هر بار در یک زمینه برای شما عزیزان یک مطلب را شرح دهیم.