مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

روانشناسی تلفنی تهران

تداوم در زندگی مشترک امروزی چگونه میسر می شود ؟

اگر شرایط اقتصادی جامعه را یک عامل خنثی در نظر بگیریم ، ازدواج کار ساده ای به نظر می آید اما تداوم بخشیدن به آن به سادگی ازدواج کردن نیست .