مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

روانشناس تربیت فرزند

چرا شکست عشقی این قدر آسیب زا می باشد ؟

زمانی که بیش از حد عاشق کسی باشد ، احتمال دچار شدن به شکست عشقی بیشتر خواهد بود .