مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

روانشناس جنسی

چرا درمان وسواس مهم است ؟

وسواس گاهی از دوران کودکی شروع می شود ولی در تمام سنین می توان آن را دید