مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

روانشناس خانواده در ایران

آیا تعیین حد و مرز برای زوجین باید وجود داشته باشد؟

خانواده دارای یک نظام است و هر فرد در این نظام جایگاه ویژه ی خودش را دارد که نشانه ی قدرت و تاثیر او بر دیگران است .