مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

روان درمانی وسواس

مشکلاتی که فرزندان والدین معتاد دارند ، چیست ؟

اعتیاد بلای خانمان سوز برای جامعه و خانواده می باشد و به شدت خانواده و فرزندان را تحت تاثیرات منفی فراوانی قرار می دهد .