مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

زوج درمانگران

اصول روابط صحیح زوجین در ازدواج با خانواده های یکدیگر

در جامعه هایی که روابط خانوادگی بسیار نزدیک و در هم پیچیده هستند و صمیمیت بین آن ها زیاد است، یکی از علل اصلی مشکلات و مشاجره های زوجین دخالت خانواده ها در زندگی زوجین است.حال می خواهیم بدانیم که در این شرایط چگونه ارتباط خوبی با خانواده های همسرمان داشته باشیم تا مشکلات زندگی مشترک به خاطر این مسئله را تجربه نکنیم.