مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

شماره تلفن مشاوره روانشناسی تلفنی

حملات پانیک چیست ؟

حمله ی حاد شدید اضطراب که ممکن است همراه با احساس مرگ باشد به این صورت که فرد حملات وحشت زدگی غیر منتظره و مکرر را تجربه می کند