مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

لفن مراکز مشاوره تهران

راهکارهای مهم و ویژه برای خانواده های طلاق چیست؟

فراموش نکنید که بچه ها همان بچه ها هستند و شما نباید تصور کنید به این دلیل که به تنهایی وظیفه پدر و مادر را ایفا می کنید و یا این کار را به کمک همسری انجام می دهید که اخیرا با او ازدواج کرده اید، ابزار تربیت فرزندان و زندگی خانوادگی به شکلی با هم متفاوتند.