مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

متخصص وسواس خوب

آیا کندن پوست طبیعی است ؟

مشخصه ی اختلال خراشیدن یا کندن پوست ، کندن تکراری و اجباری پوست است