مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مراکز روانشناسی تخصصی

واکنش کودکان به تولد نوزاد جدید چیست ؟

تولد نوزاد جدید در خانواده یکی از عوامل استرس زا برای کودکان است .