مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مراکز مشاوره غیر حضوری

چگونه در شرایط بحرانی اضطراب و استرس را کنترل کنیم ؟

حسی که از درون به ما فشار می آورد تا چیزی را به شیوه ای مشخص انجام دهیم . بر خلاف این نوع استرس ، شکل دیگری از استرس سازنده و مفید وجود دارد