مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مرکز روانی

وابستگی عاطفی چیست و راه های غلبه بر آن چیست ؟

وابستگی عاطفی در برخی از افراد در ارتباط با خانواده ، دوستان ، همسر و یا هر فرد دیگری به وجود می آید