مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مرکز مشاوره در ایران

چه چیز هایی عشق نیستند ؟

افراد باید ویژگی های عشق واقعی را بشناسند و نسبت به آن رابطه ی عاشقانه خود را تنشکیل دهند .