مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مرکز مشاوره زناشویی زوجین

اختلاف های ناسالم میان همسران و راه های کاهش آن !

اختلاف های زناشویی بسیار آسیب زننده است . تحقیقی که بر روی تازه عروس و داماد ها بررسی شد و از آن ها در خواست شد در مورد موارد حساس و بحث انگیز صحبت کنند .