مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مرکز کنترل خشم

آیا گرمای هوا افراد را پرخاشگر می کند ؟

گرمای هوا باعث می شود که ما انسان ها احساس بی حالی داشته باشیم و نتوانیم فعالیت هایی که در گذشته انجام می دادیم را به همان صورت انجام دهیم .