مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاوران تحصیلی

چرا ما انسان ها به منفی گرایی تمایل داریم ؟

مغز ما برای بقا طراحی شده است و ما بر خلاف اجدادمان هر روز با مرگ دست و پنجه نرم نمی کنیم