مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاوره به صورت تلفنی

مشخصات کودکان بهانه جو چیست ؟

والدین از هر سو ممکن است مورد شماتت و انتقاد قرار گیرند و اضهار نظر های ضد و نقیض از سوی اطرافیان دریافت کنند و به این کودک بهانه جو نام نهند