مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاوره زندگی

چطور رفتار هایمان را به وجود می آوریم ؟

ما دنیای خودمان را به کمک حواس پنجگانه درک می کنیم . تجربیات دنیای بیرون به کمک همین حواس در سیستم عصبی ذخیره می شود و یاد آوری دوباره آن ها را ممکن می شود .