مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مطب مشاوره انتخاب نو

چه زمانی می توانیم بگوییم که کودکمان بیش فعال است ؟

اختلال کمبود توجه بیش فعالی به پر جنب و جوش بودن کودکان دلالت دارد