مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مطب مشاوره خوب در ایران

افکار وسواسی از نشانه های متداول اضطراب

اضطراب نوعی ناراحتی و بیمناکی است که گاهی اوقات نشانه های آزار دهنده و نا خوشایند بدنی دارد .