مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

دکتر بهزاد انتظاری

مشخصات فردی:

نام: بهزاد

نام خانوادگی: انتظاری 

نگاهی به سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد مشاوره

کاندید دکترای تخصصی مشاوره

زمینه های تخصص:

رویکرد تخصصی در روان درمانی: درمانگر هیجان مدار به شیوه فردی  - زوجی - گروهی

گزیده ای از سوابق اجرایی:

اجرای شش دوره گروه درمانی کوتاه مدت و بلند مدت بارویکرد هیجان مدار

گزیده ای از فعالیتهای علمی و پژوهشی:

عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

عضو انجمن روان شناسان ایران

گزیده ای از کارگاه ها و دوره های آموزشی گذرانده شده :

دوره تربیت درمانگر و سوپروایرزی (دوره سه ساله هیجان مدار و سوپر وایزری)