مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

دکتر نیلوفر یوسفخانی

مشخصات فردی

نام: نیلوفر

نام خانوادگی: یوسف خانی

نگاهی به سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

زمینه های تخصص

-مشاوره تخصصی کودک با رویکرد با رویکرد CBT

-مشاوره کودک ‌با رویکرد بازی درمانی کودک محور

-مشاوره کودک با رویکرد بازی درمانی شناختی رفتاری(CBPT)

- تخصص در زمینه آزمون های هوش و ترسیمی کودک

-تخصص در زمینه های استعداد یابی و خلاقیت

-مشاوره و آموزش والدگری

گزیده ای از سوابق اجرایی و عضویت ها

-عضو سازمان نظام روانشناسی

-بازی درمانگر و مشاور در کلنیک های روانشناسی

-کارشناس در جشنواره های روانشناسی - بازی (سانا) در مناطق ۱ و ۳

گزیده ای از کارگاه ها و دوره های آموزشی گذرانده شده

-دوره های تشخیص ، مشاوره، درمان در زمینه مشکلات هیجانی و رفتاری

-دوره بازی درمانی کودک محور 

-دوره بازی درمانی (CBPT)

-دوره های آموزش فرزند پروری و والدگری

-دوره های طرحواره درمانی 

- دوره های mindfulness 

-دوره آزمان های هوش و ترسیمی کودک

-دوره کاربردی آزمون های فرافکن TAT و CAT